Alle teksten de baas!

Trainer: Cindy Cornelisse
Op de Rit Onderwijsondersteuning
Alphen aan den Rijn
KvK 58168680
April 2022 versie 1.4.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes
tussen cursist/aanvrager en  trainer voor de cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas die door Cindy Cornelisse van Op de Rit Onderwijsondersteuning worden georganiseerd. Cursist/aanvrager gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene  Voorwaarden. Indien de cursist niet akkoord gaat moet deze dit binnen 7 dagen per e-mail kenbaar maken aan de trainer via cindy@cornelisse.nu. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als cursist/aanvrager en de trainer dit voor de inschrijving schriftelijk overeen zijn gekomen.

2. Inschrijving

Individuele inschrijving voor de cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas, gebeurt alleen via het (online) inschrijfformulier. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding en betaling. Op de Rit Onderwijsondersteuning bevestigt de aanmelding binnen 7 dagen per e-mail. Het recht wordt voorbehouden aan beide partijen om binnen 14 dagen na aanmelding zonder opgave van redenen de aanmelding te annuleren. Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na annulering gerestitueerd. Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers of het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers voor de cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas wordt een andere datum aangeboden.

3. Betaling

Na ontvangst van de betaling krijgt cursist een factuur per email. Het bewijs van betaling is tevens het bewijs voor deelname aan de cursus.Na betaling ontvangt cursist/aanvrager een bevestiging en uiterlijk een week voor aanvang van de cursus een email met daarin de afgesproken datum, tijden en cursuslocatie. In overleg is het mogelijk om eerst een factuur te sturen. Het inschrijfformulier is dan bewijs van deelname en na betaling is de aanmelding definitief.

4. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier via de website of door het toegestuurde inschrijfformulier. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. Verzorger van de trainingen en workshops is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Wanneer een cursist hinder toebrengt aan trainer of andere cursisten waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de cursist door de trainer van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

5. Cursus

De training wordt verzorgd door Cindy Cornelisse van Op de Rit Onderwijsondersteuning. Deze zal ervoor zorgen dat de training kwaliteit biedt en zal cursisten de mogelijkheid bieden om advies te krijgen tot 6 maanden na de datum van de gevolgde training. De trainer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de cursus, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de cursist. Op de Rit Onderwijsondersteuning heeft het recht de cursuslocatie te veranderen binnen een straal van 10 kilometer. Bij onvoldoende inschrijvingen heeft verzorger het recht om de cursus te verzetten of te annuleren. Op de Rit Onderwijsondersteuning zal dit tijdig communiceren naar de cursisten. Indien de cursus op een andere locatie wordt gegeven dan in Alphen aan den Rijn, wordt in overleg met de opdrachtgever, de locatie en lunch (indien mogelijk) georganiseerd. De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van Op de Rit Onderwijsondersteuning. De reiskosten bedragen 19 cent per kilometer en zullen worden doorberekend in de cursusprijs.

6. Vooropleiding

Het niveau van de training is HBO, en kan eventueel met enige aanvullende zelfstudie ook gevolgd worden door deelnemers met MBO niveau met interesse in deze leerstof.

7. Prijzen

Prijzen voor de cursus zijn inclusief BTW. Alle op de website vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. Op de Rit Onderwijsondersteuning heeft het recht deze te corrigeren. Door inschrijver kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

8. Wijzigen en Annuleren

Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor aanvangsdatum van de training kosteloos worden geannuleerd. Indien de cursus tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de training wordt geannuleerd, blijft 30% van het cursusgeld verschuldigd. Dit in verband met de kosten die dan al gemaakt zijn voor materiaal en zaalhuur. Wordt de cursus binnen 7 dagen voor de cursus geannuleerd, blijft 100% van het cursusgeld verschuldigd. Er is de mogelijkheid om een ander in uw plaats te laten deelnemen. Deelname aan de cursus kan binnen 30 en 15 dagen voor aanvang van de training verzet worden naar een andere datum. Hiervoor is €15,00 administratiekosten verschuldigd. Wordt deelname aan de training binnen 2 weken verzet, dan zullen de administratiekosten €30,00 bedragen. Bij overmacht ( ziekte en sterfgevallen) wordt in overleg de training geannuleerd of kosteloos worden doorgeschoven naar een andere datum.

9. Aansprakelijkheid

Verzorger van de training heeft ten opzichte van de cursisten een inspanningsverplichting tot het geven van een informatieve en praktische training. Verzorger kan niet aansprakelijk gesteld voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, en of schade die hieruit voortkomt. Verzorger is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen voor cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van schuld of opzet. Aan de informatie op www.begrijpendlezen.cc  kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft verzorger het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.

10. Auteursrecht

Het cursusmateriaal is ontwikkeld door Op de Rit Onderwijsondersteuning en mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzorger van de training. Alle door verzorger in de training aan de cursist verstrekte informatie (powerpoints, cursusmap en cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Op de Rit Onderwijsondersteuning de lesstof en verstrekte documentatie te gebruiken voor een eigen ontwikkelde cursus of training.

11.  Vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Op de Rit Onderwijsondersteuning vertrouwelijk behandeld conform de wet AVG ( Algemene Verordening   Gegevensbescherming ) en gedeeld via de Privacy Verklaring op de website www.opderit.cc; www.begrijpendlezen.cc.

12.  Klachten

Klachten over de kwaliteit van de training of de trainer dienen binnen 8 dagen na de training schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan onderstaand adres of per email aan cindy@cornelisse.nu  Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat cursist geen klachten heeft. Mocht een klacht ingediend worden, zal binnen 2 weken contact opgenomen worden. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt bereikt kan klager binnen 2 weken een beroep doen op een onafhankelijke derde. www.lbrt.nl; bureau@lbrt.nl; Er wordt naar gestreefd dit onderzoek binnen 4  weken af te ronden en tot een uitspraak te komen. De uitspraak hiervan is bindend voor Op de Rit Onderwijsondersteuning. Mocht het oplossen van de klacht langer dan deze 4 weken duren dan wordt de cursist daarvan op de hoogte gesteld. Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Op de Rit Onderwijsondersteuning. Hierbij is de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing. Vijf jaar na de afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle op de klacht betrekking hebbende stukken vernietigd.

13. Klantvragen

Vragen van administratieve aard worden binnen 5 dagen beantwoord door Op de Rit Onderwijsondersteuning. Mocht de vraag meer tijd nodig hebben, ontvangt de klant daarover een bericht. De vraag wordt in ieder geval binnen 3 maanden na indienen, beantwoord.

14. Contact

Verzorger van de cursus is Op de Rit Onderwijsondersteuning
Quadriviumlaan 14
2408 DE Alphen aan den Rijn
T 0652652300
cindy@cornelisse.nu
www.begrijpendlezen.cc
www.opderit.cc

De locaties van de cursus:
Van de Valk Avifauna
Het Centrum van Alphen
Wisselend, betrekking hebbend op de aanvraag voor het geven van de cursus elders.
Alle locaties per cursusdatum zijn te vinden op de website.

15. In company cursus

Inschrijving
De aanvrager van de cursus is verantwoordelijk voor de inschrijvingen. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is het mogelijk om de aantallen te wijzigen.

Reiskosten
Er wordt een bedrag van 30 cent per kilometer gerekend tot 100 km van Alphen aan den Rijn. Bij afstanden groter dan 100 km bedragen de kosten 70 cent per km.

Materiaalkosten
Deze bedragen 10 euro (excl. BTW) per deelnemer.

Annulering
Bij annulering van een in company cursus tot 30 dagen voor aanvang, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt 30% van het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht. Tot een 1 week voor aanvang is dat 50%. De cursus gaat door vanaf 6 personen. Als er te weinig deelnemers zijn, heeft Op de Rit het recht de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip.